• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

प्रशासन वित्त सेवा, समूह तह १०, प्रवन्धक पदको पाठ्यक्रम ।