• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

(उत्कृष्ट सेवाग्राही छनौट फारम खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था तर्फ, २०७९ )