• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

नगर विकास कोष र निर्मलपोखरी बागमारा, पुँडी शहरी खानेपानी तथा सरसफार्ई उपभोक्ता संस्था बीच निर्मलपोखरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा थप लगानीका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न !

तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत निर्मलपोखरी बागमारा, पुँडी शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा भएको भेरिएशन र मूल्य समायोजनका कारण लागत बढेकोले आयोजनालाई गुणस्तरीयरुपमा समयमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले यो ऋण सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।
 
आयोजनामा थप लगानीका लागि मिति २०७७।१०।१४ गते कोषका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा र निर्मलपोखरी बागमारा, पुँडी शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्री केशर प्रसाद निर्दोषी बीच रू.७३,०६,०००।– (अक्षरेपी त्रिहत्तर लाख छ हजार मात्र) को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न गरिएको छ । आयोजनामा भेरियसन र मूल्य समायोजनका कारण बढेको थप लागत रु. २,९२,२४,०००।– (अक्षरेपी दुई करोड बयानब्बे लाख चौविस हजार मात्र) को २५ प्रतिशत रकम कोषको तर्फबाट ऋण, नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत र ५ प्रतिशत उपभोक्ता संस्थाबाट व्यहोरिनेछ ।