• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

नेपाल ऊर्जा क्षमता कार्यक्रम(NEEP)