• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

व्यापार योजना (आ.ब. २०७३/७४ -६६/७७)