• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

नगर विकास कोष ऐन, २०५३