• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

Town Development Fund, Staff Rules and Regulation-2068 (with Amendment)