• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

Town Development Fund, Finance Bylaws, 2071