Town Development Fund

Notice


कार्यकारी निर्देशक पदपूर्ति सम्बन्धी
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२।११।२७ नगर विकास कोषको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा नगर विकास कोष ऐन २०५३, नियमावली, २०५४ र कर्मचारी सेवाशर्त विनियमावली, २०६८ (संशोधन सहित) बमोजिम नियुक्त गर्ने सन्र्दभमा सिफारिस समितिको निर्णय अनुसार देहायको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव प्राप्त गरेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रथम पटक…
View more


कार्यकारी निर्देशक छनौट सिफारिस
Shortlisted Candidates for Executive Director Download Now
View more


ED Selection Committee
ED Selection Committee
View more


ED Selection Interview
Interview notice
View more